קטע:רש"י על דברים לב יח

"תשי" - תשכח ור"ד כשבא להיטיב לכם אתם מכעיסין לפניו ומתישים כחו מלהיטיב לכם

"אל מחוללך" - מוציאך מרחם לשום יחולל אילות חיל כיולדה