קטע:רש"י על דברים כו יא

"ושמחת בכל הטוב" - מכאן אמרו אין קורין מקרא בכורים אלא בזמן השמחה מעצרת ועד החג שאדם מלקט תבואתו ופירותיו ויינו ושמנו אבל מהחג ואילך מביא ואינו קורא

"אתה והלוי" - אף הלוי חייב בבכורים אם נטעו בתוך עריהם

"והגר אשר בקרבך" - מביא ואינו קורא שאינו יכול לומר לאבותינו