קטע:רש"י על דברים כג כב

"לא תאחר לשלמו" - (ספרי) שלשה רגלים ולמדוהו רבותינו מן המקרא