קטע:רש"י על דברים טו ח

"פתח תפתח" - (ב"מ לא) אפילו כמה פעמים

"כי פתח תפתח" - הרי כי משמש בלשון אלא

"והעבט תעביטנו" - אם לא רצה במתנה תן לו בהלואה

"די מחסורו" - ואי אתה מצווה להעשירו

"אשר יחסר לו" - אפי' סוס לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו

"לו" - (כתובות סו) זו אשה וכן הוא אומר (בראשית ב) אעשה לו עזר כנגדו