קטע:רש"י על דברים ז כב

"פן תרבה עליך חית השדה" - והלא אם עושין רצונו של מקום אין מתיראין מן החיה שנאמר (איוב ה) וחית השדה השלמה לך אלא גלוי היה לפניו שעתידין לחטוא