רש"י על דברים ה יא

רש"י על דברים • פרק ה
ג • ד • ה • ו • יא • יד • טו • טז • יז • יח • כג • 


"שמור" - ובראשונות הוא אומר זכור שניהם בדבור אחד ובתיבה אחת נאמרו ובשמיעה אחת נשמעו (מכילתא)

"כאשר צוך" - (שבת פז) קודם מתן תורה במרה