קטע:רש"י על בראשית מז כד

"לזרע השדה" - שבכל שנה

"ולאשר בבתיכם" - ולאכול העבדים והשפחות אשר בבתיכם

"טפכם" - בנים קטנים