רש"י על בראשית מג כו

<< רש"י על בראשית • פרק מג
ב • ג • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • טו • טז • יח • כ • כג • כד • כה • כו • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • 


"הביתה" - מפרוזדור לטרקלין (נראה דיוקו דרש"י מהביתה בתראה ויביאו לו את המנחה אשר בידם הביתה דק"ל הלא כבר הובאו ביתו של יוסף אלא ע"כ צ"ל מפרוזדור לטרקלין ודו"ק)