קטע:רש"י על בראשית מב כא

"אבל" - כתרגומו בקושטא וראיתי בב"ר לישנא דרומאה (לשון בני הנגב) הוא אבל ברם

"באה אלינו" - טעמו בבי"ת לפי שהוא בל' עבר שכבר באה ותרגומו אתת לנא