קטע:רש"י על בראשית מב טז

"האמת אתכם" - אם אמת אתכם לפיכך ה"א נקוד פתח שהוא כמו בלשון תימה ואם לא תביאוהו חי פרעה כי מרגלים אתם