קטע:רש"י על בראשית מא מא

"נתתי אתך" - מניתי יתך ואעפ"כ ל' נתינה הוא כמו ולתתך עליון בין לגדולה בין לשפלות נופל ל' נתינה עליו כמו (מלאכי ב) נתתי אתכם נבזים ושפלים