קטע:רש"י על בראשית לא יג

"האל בית אל" - כמו אל בית אל הה"א יתירה ודרך המקראות לדבר כן כמו (במדבר ב) כי אתם באים אל הארץ כנען

"משחת שם" - לשון רבוי וגדולה כשנמשח למלכות כך ויצק שמן על ראשה להיות משוחה למזבח

"אשר נדרת לי" - וצריך אתה לשלמו שאמרת יהיה בית אלהים שתקריב שם קרבנות