פתיחת התפריט הראשי

"מנעריו" - מנעריו כתיב משננער לצאת ממעי אמו נתן בו יצר הרע

"לא אסף ולא אסף" - כפל הדבר לשבועה הוא שכתוב אשר נשבעתי מעבור מי נח ולא מצינו בה שבועה אלא זו שכפל דבריו והיא שבועה וכן דרשו חכמים במסכת שבועות (דף לז)