פתיחת התפריט הראשי

"הלוא אם תיטיב" - כתרגומו פירושו

"לפתח חטאת רובץ" - לפתח קברך חטאתך שמור

"ואליך תשוקתו" - של חטאת הוא יצר הרע תמיד שוקק ומתאוה להכשילך

"ואתה תמשל בו" - אם תרצה תתגבר עליו