קטע:רש"י על במדבר ל טז

"אחרי שמעו" - אחרי ששמע וקיים שאמר אפשי בו וחזר והפר לה אפי' בו ביום

"ונשא את עונה" - הוא נכנס תחתיה למדנו מכאן שהגורם תקלה לחבירו הוא נכנס תחתיו לכל עונשין