פתיחת התפריט הראשי

"ואם היו תהיה לאיש" - (נדרים סז א) זו ארוסה או אינו אלא נשואה? כשהוא אומר "ואם בית אישה נדרה" הרי נשואה אמור, וכאן בארוסה. ובא לחלוק בה שאביה ובעלה מפירין נדריה: הפר האב ולא הפר הבעל או הפר הבעל ולא הפר האב הרי זה אינו מופר, ואין צריך לאמר אם קיים אחד מהם.

"ונדריה עליה" - שנדרה בבית אביה, ולא שמע בהן אביה, ולא הופרו ולא הוקמו.