פתיחת התפריט הראשי

"בפתע" - באונס ותרגומו בתכיף שהיה סמוך לו ולא היה לו שהות להזהר עליו