קטע:רש"י על במדבר לג מט

"מבית הישמת עד אבל השטים" - כאן למדך שיעור מחנה ישראל י"ב מיל דאמר רבה בר בר חנה לדידי חזי לי ההוא אתרא וכו'

"אבל השטים" - מישור של שטים אבל שמו