רש"י על במדבר לב יג

<< רש"י על במדבר • פרק לב >>
ג • ו • ז • ח • יב • יג • יד • טז • יז • יט • כד • כה • כח • לב • לו • לח • לט • מא • מב • 


"וינעם" - ויטלטלם מן נע ונד (ס"א וטלטלם בנע ונד)