קטע:רש"י על במדבר כט לט

"אלה תעשו לה' במועדיכם" - דבר הקצוב לחובה

"לבד מנדריכם" - אם באתם לידור קרבנות ברגל מצוה היא בידכם או נדרים או נדבות שנדרתם כל השנה תקריבום ברגל שמא יקשה לו לחזור ולעלות לירושלים ולהקריב נדריו ונמצא עובר בבל תאחר