קטע:רש"י על במדבר כז טו

"וידבר משה אל ה' וגו'" - להודיע שבחן של צדיקים שכשנפטרין מן העולם מניחין צרכן ועוסקין בצרכי צבור

"לאמר" - אמר לו השיבני אם אתה ממנה להם פרנס אם לאו