פתיחת התפריט הראשי

"ואיש אשר יטמא וגו'" - אם נאמר מקדש למה נאמר משכן וכו' כדאי' (בשבועות דף טז)