פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על במדבר יא ד

"והאספסף" - אלו ערב רב שנאספו אליהם בצאתם ממצרים

"וישבו" - (שם) גם בני ישראל ויבכו עמהם

"מי יאכלנו בשר" - וכי לא היה להם בשר והלא כבר נאמר (שמות יב) וגם ערב רב עלה אתם וצאן ובקר וגו' וא"ת אכלום והלא בכניסתם לארץ נאמר (במדבר לב) ומקנה רב היה לבני ראובן וגו' אלא שמבקשים עלילה