רש"י על במדבר ח יא

רש"י על במדבר • פרק ח
ב • ג • ד • ו • ז • ח • ט • יא • טז • יז • יט • כ • כב • כד • כה • כו • 


"והניף אהרן את הלוים תנופה" - כדרך שאשם מצורע טעון תנופה חי שלש תנופות נאמרו בפרשה זו הראשונה לבני קהת לכך נאמר בם והיו לעבוד את עבודת ה' לפי שעבודת קדש הקדשים עליהם הארון והשלחן וגו' השניה לבני גרשון לכך נאמר בם תנופה לה' שאף עליהם היתה עבודת הקודש יריעות וקרשים (צ"ל וקרסים דאלו קרשים ביד משא בני מררי) הנראות בבית קודש הקדשים והשלישית לבני מררי