קטע:רש"י על במדבר ז כג

"ולזבח השלמים בקר שנים" - כנגד משה ואהרן שנתנו שלום בין ישראל לאביהם שבשמים

"אלים עתודים כבשים" - ג' מינים כנגד כהנים ולוים וישראלים וכנגד תורה נביאים וכתובים שלש חמשיות כנגד חמשה חומשין וחמש הדברות הכתובין על לוח אחד וחמש הכתובין על השני ע"כ מיסודו של ר' משה הדרשן