פתיחת התפריט הראשי

"פר אחד" - כנגד אברהם שנאמר בו (בראשית יח) ויקח בן בקר

"איל אחד" - כנגד יצחק (שם כב) ויקח את האיל וגו'

"כבש אחד" - כנגד יעקב (שם ל) והכשבים הפריד יעקב