פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על במדבר ו טו

"ומנחתם ונסכיהם" - של עולה ושלמים לפי שהיו בכלל ויצאו לידון בדבר חדש שיטעינו לחם החזירן לכללן שיטעינו נסכים כדין עולה ושלמים

"חלות בלולות ורקיקי מצות" - (מנחות עז) עשר מכל מין