פתיחת התפריט הראשי

"קדש יהיה" - (ספרי) השער שלו לגדל הפרע של שער ראשו

"פרע" - נקוד פתח קטן (סגול) לפי שהוא דבוק לשער ראשו פרע של שער ופירוש של פרע גידול של שער וכן (ויקרא כא) את ראשו לא יפרע ואין קרוי פרע פחות מל' יום