פתיחת התפריט הראשי

"ובא אהרן ובניו וגו'" - יכניסו כל כלי וכלי לנרתקו המפורש לו בפרשה זו ולא יצטרכו הלוים בני קהת אלא לשאת

"בנסוע המחנה" - כשהענן מסתלק הם יודעין שיסעו