פתיחת התפריט הראשי

"והמסך" - היא הפרכת שאף היא קרויה (פרכת) המסך