קטע:רש"י על אסתר ט כח

"נזכרים" - בקריאת מגילה

"ונעשים" - משתה ושמחה ויום טוב לתת מנות ומתנות

"משפחה ומשפחה" - מתאספין יחד ואוכלים ושותין יחד וכך קבלו עליהם שימי הפורים לא יעברו

"וזכרם" - קריאת מגילה

"לא יסוף" - תרגום שלא יתום דמתרגם עד תום עד דסף וא"א לומר להיות מגזרת (בראשית יט) פן תספה ומגזרת (שמואל א כז) עתה אספה יום אחד שאם כן היה לו לכתוב לא יספה מזרעם