קטע:רש"י על איוב יב ד

"אהיה קורא" - להקב"ה ויענהו מצער הקנטתכם ומה יענהו לתת לו שחוק לצדיק ותמים שלם

"שחוק צדיק תמים" - היא הענייה אשר יענהו ידעתי אני כאשר אמרתם כי