קטע:רש"י על איוב ט יא

"הן יעבור וגו'" - ידעתי כי כל אשר יחפוץ יעשה

"יעבור עלי" - לפני ולא אראנו