קטע:רש"י על איוב ו כה

"מה נמרצו" - כמו קללה נמרצת (מלכים א ב) לשון דבר דבור על אופניו (משלי כה) וכן נמלצו לחכי (תהלים קיט) כולן ל' מליצה הם ולמ"ד מתחלפת ברי"ש אם אמרי יושר הייתם אומרים היו מקובלים אבל עתה מה יוכיח הוכח מכם כל תוכחה שבאיוב בירור הדברים הם ומעמידים על האמת