פתיחת התפריט הראשי

"אבני השדה" - מין אדם הן

"וחית השדה" - שנקרא גרוש"ה בלע"ז וזו היא חית השדה ממש ובלשון משנה תורת כהנים נקראים אדני השדה

"השלמה לך" - יהיה לה שלום עמך