קטע:רמב"ן על שמות לב כו

"וטעם ויעמוד משה בשער המחנה" - דבק במה שאמר כי כיון שראה את העם שיהיה לשמצה ולקלסה באויביהם וזה חלול השם עמד בשער המחנה וקרא בקול גדול מי לה' אלי והרג בפרהסיא כל עובדי העגל כדי שישמע הדבר בקמיהם ויתקדש שם שמים בהם תחת החלול שעשו