רמב"ן על שמות כה י

"ועשו ארון" - יחזור אל בני ישראל הנזכרים למעלה ואחרי כן וצפית אותו (פסוק יא) ויצקת לו (פסוק יב) וכולן בלשון יחיד כי משה כנגד כל ישראל (מכילתא יתרו א) ויתכן שירמוז שיהיו כל ישראל משתתפין בעשיית הארון בעבור שהוא קדוש משכני עליון ושיזכו כולם לתורה וכן אמרו במדרש רבה (שמות לד ב) מפני מה בכל הכלים כתוב ועשית ובארון כתיב ועשו ארון א"ר יהודה בר' שלום אמר הקב"ה יבאו הכל ויתעסקו בארון שיזכו לתורה והעסק שיתנדב כל אחד כלי זהב אחד לארון או יעזור לבצלאל עזר מעט או שיכוונו לדבר