קטע:רמב"ן על שמות כה ו

"בשמים לשמן המשחה ולקטרת הסמים" - יש אומרים שזה מקרא קצר בשמים לשמן המשחה וסמים לקטרת הסמים ואחרים אמרו (הראב"ע בשם חכמי הדור) שהוא כאלו בהפוך ולקטרת יביאו סמים והזכירם בידיעה לומר הסמים הטובים להקטיר כי גם שם לא פירש אותם ור"א אמר שהוא כמשמעו ובשמים לשניהם לשמן המשחה ולקטרת כי יכנסו בקטרת בשמים שבלת נרד וכרכם וקנמון כדברי רבותינו (כריתות ו) ולא הוצרך להזכיר ובשמים וסמים לקטרת בעבור שהזכיר קטרת הסמים כאשר לא הזכיר שמן לשמן המשחה וזהו הנכון והוצרכו לכל אלה הסברות כי דעת בעלי הלשון שהסמים הם התרופות כגון הלבונה והחלבנה ובשמים הם הנאכלים שיקראו מסעדים אשר להם בישום בריחן הטוב אבל על דעת רש"י סמים שם לבשמים וכך היא כונת רבותינו (שם ו) במדרש אחד עשר סמנין נאמרו למשה בסיני וכן מתרגם אונקלוס בוסמין בשניהם והוא הנכון בכתוב הזה אבל בעבור ששינה הכתוב הלשון יתכן שנאמר כי החשובים שבבעלי הריח והבשם נקראים בשמים וענינו המובחרים והידועים בסמים כמו שאמר בשמים ראש (להלן ל כג) בראש כל בושם (יחזקאל כז כב) גם נכון הוא שנאמר כי מלת בשמים ובשם מלה מורכבת בו שם בה סמים והראיה על דבריהם שאמר (להלן ל כג) בשמים ראש מר דרור והמור בסמים יחשב שהוא תרופה לא מסעד ואמר הכתוב נרד וכרכם קנה וקנמון עם כל עצי לבונה (שיר השירים ד יד) וכתיב (שם) מר ואהלות עם כל ראשי בשמים ועל כלם אמר (שם טז) הפיחי גני יזלו בשמיו ועוד שהכתוב אמר (להלן לה כח) ואת הבשם ואת השמן למאור ולשמן המשחה ולקטרת הסמים ולא הזכיר שהביאו סמים אם כן כלם בכלל הבושם