קטע:רמב"ן על שמות יח יב

תבנית:ניווט קטעים "ויקח יתרו חתן משה עולה וזבחים לאלהים" - היה כל זה טרם בואם אל הר סיני גם יתכן לפרש שסידר הכתוב כל ענין יתרו אבל היה זה אחר שעמד עמהם ימים רבים ונתגייר במילה וטבילה והרצאת דמים כמשפט

"ויבא אהרן וכל זקני ישראל לאכל לחם" - עמו ביום חתונתו כי חתן דמים הוא