קטע:רמב"ן על שמות יז טז

"כי יד על כס יה" - ידו של הקב"ה הורמה לישבע בכסאו להיות לו מלחמה ואיבה בעמלק עולמית ומהו כס ולא נאמר כסא ואף השם נחלק לחציו נשבע הקב"ה שאין הכסא שלם ואין השם מלא עד שימח שמו של עמלק בן עשו ומשנמחה שמו יהי שם ה' מלא והכסא שלם שנאמר (תהלים ט ז) האויב תמו חרבות לנצח זהו עשו שנאמר ועברתו שמרה נצח (עמוס א יא) אבד זכרם המה (תהלים ט ז) מה כתיב אחריו וה' לעולם ישב (שם ח) הרי השם מלא כונן למשפט כסאו (שם) הרי כסא שלם לשון רש"י ומדרש חכמים הוא (תנחומא תצא יא) ויש מפרשים כי כאשר תהיה יד על כסא ה' תהיה מלחמה לה' בעמלק וכן תהיה מדור לדור והענין כי כאשר יהיה מלך בישראל יושב על כסא ה' ילחם בעמלק והוא רמז לשאול המלך הראשון וכן מדר דר לאמר כי כל מלך בישראל חייב להלחם בהם עד שימחו וגם זה מדרש הגמרא שאמרו (סנהדרין כ) כשהוא אומר כי יד על כס יה מלחמה לה' בעמלק מדר דר הרי להעמיד עליהם מלך תחלה ואין כס יה אלא מלך שנאמר (דהי"א כט כג) וישב שלמה כדאיתא בפרק כהן גדול (סנהדרין כ) ועל דרך הפשט נכון הוא ועל דרך האמת כי היד אשר על כסא יה והיא מלחמה לה' הויה בעמלק מדר דר כי מדת הדין של מעלה תהיה בו למחותו לעולם מדור דור ומדרש חכמים (תנחומא תצא טו) בשם המלא ובכסא השלם ירמוז לזה וטעם העונש שנענש עמלק יותר מכל העמים בעבור כי כל העמים שמעו וירגזון (לעיל טו יד) ופלשת אדום ומואב ויושבי כנען נמוגו (שם) מפני פחד ה' ומהדר גאונו ועמלק בא ממרחק כמתגבר על השם ולכך אמר בו ולא ירא אלהים (דברים כה יח) ועוד כי הוא נין עשו וקרוב לנו עובר מתעבר על ריב לא לו א