רמב"ן על שמות יז ו

"הנני עומד לפניך שם על הצור בחורב" - בעבור כי הפלא במים במקום הזה עתה היה קבוע שיהיה הבאר עמהם כל ימי המדבר כדברי רבותינו (במדב"ר יט כה) בעבור זה נגלית עליו השכינה במקום ההוא כמו שאמר במן (לעיל טז ז) ובקר וראיתם את כבוד ה' בעבור היותו פלא קיים