קטע:רמב"ן על שמות יג ח

"זה עשה ה' לי בעבור זה שעשה ה' לי בצאתי ממצרים" - וכן והודעת להם את הדרך ילכו בה (להלן יח כ) ורבים כן יאמר כי בעבור זה שעשה ה' לי בצאתי ממצרים אני עובד את העבודה הזאת כענין שאמר למטה (בפסוק טו) על כן אני זובח לה' כל פטר רחם ואמר " זה " כלומר תגיד לו זה שאתה רואה בעיניך שעשה ה' לך בצאתך ממצרים ורבותינו דרשו (במכילתא כאן) כי על מצה ומרור שמונחים לפניו ירמוז ויתכן שיהיה שיעורו והגדת לבנך בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים כאומר כך וכך עשה ה' לי כי מלת בעבור תשמש גם "בעצם ענין" כמו בעבור הילד חי צמת ותבך (יב כא) אינו בגלל ורבי אברהם אמר כי בעבור זה שאני עושה ועובד לפניו באכילת הפסח והמצה עשה ה' לי אותות עד שהוציאני ממצרים ואינו נכון ועוד אפרש הכתוב (להלן בפסוק טז)