קטע:רמב"ן על שמות יג ו

"וטעם וביום השביעי חג לה'" - שיביאו חגיהם ביום השביעי ולא יאחרו עוד שאין לו תשלומין אחר כך אבל הראשון יש לו תשלומין כל שבעה לענין החג (חגיגה ט) ושניהם שוים לענין מקרא קדש כמו שאמרו למעלה (יב טז) וביום הראשון מקרא קדש וגו' וביום השביעי מקרא קדש וגו'