קטע:רמב"ן על שמות טו יד

"שמעו עמים ירגזון" - יאמר כאשר שמעו העמים ירגזון מתגרת ידיך וחיל אחז יושבי פלשת בעת ששמעו ויתכן שיאמר כי כבר שמעו העמים כל אשר עשה השם בארץ מצרים וירגזון תמיד מן המחלה אשר שם בהם ויתפלל שתפול עליהם אימה ופחד שלא יצאו לקראת ישראל למלחמה ואמר ר"א כי " תפול עליהם " שב אל פלשת אדום ומואב לא אל כנען וזהו שאמר עד יעבור עמך ה' כי עליהם עברו טרם בואם אל ארץ כנען ולא נלחמו עמהם ואם יצא אדום לקראתו בעם כבד וביד חזקה (במדבר כ כ) לבל יעברו בארצו לא נלחם בהם ולולא כי נפל עליהם אימתה ופחד היו חפצים להלחם בם משנאתם אותם ולא הזכיר עמון כי עמון ומואב כגוי אחד הם ויתכן שגם על הכנעני נפל פחדם ולא נלחם בהם עד עברם כי הכנעני מלך ערד יושב הנגב (במדבר כא א) איננו כנעני ביחוסו כדעת רבותינו (במד"ר ותנחומא שם)