קטע:רמב"ן על שמות טו ו

"ימינך ה' תרעץ אויב" - לשון רש"י פשטו של דבר ימינך הנאדר בכח מה מלאכתה ימינך ה' תרעץ אויב וכמה מקראות דוגמתו כי הנה אויביך ה' כי הנה אויביך יאבדו (תהלים צב י) עד מתי רשעים ה' עד מתי רשעים יעלוזו (שם צד ג) נשאו נהרות ה' נשאו נהרות קולם (שם צג ג) ורבים ככה ואינו נכון לדעתי כי הפסוקים יכפלו מלות לומר כי תמיד יהיה ככה מבלי שיבארו ענין רק בפעם השנית ואלו אמר ימינך ה' ימינך ה' תרעץ אויב היה כמות אלו הנזכרים ור"א אמר כי פירושו ימינך ה' שאתה נאדרי בכח ימינך ה' תרעץ אויב שהוא כמו אלה הנזכר ויותר נכון לומר ימינך ה' הוא נאדר בכח להשפיל לכל גאה ורם ימינך ה' תרעץ אויב בכח גדול והזכיר ימין בלשון זכר ונקבה כמו והנה יד שלוחה אלי והנה בו מגלת ספר (יחזקאל ב ט) והוא כפול כדרך הנבואות ודרך האמת ידענה המשכיל מן הפסוקים הראשונים שפירשתי וכך אמרו (שמו"ר כד א) היתה ידו אחת משקעתן וידו אחת מצלת אותם כי הכח מציל כענין שנאמר ועתה יגדל נא כח אדני (במדבר יד יז)