קטע:רמב"ן על שמות ג ח

"וארד להצילו" - שנתגליתי על ההר הזה באש כטעם וירד ה' על הר סיני (להלן יט כ) מפני אשר ירד עליו ה' באש (שם יח) או הוא כמו ארדה נא ואראה הכצעקתה הבאה אלי (בראשית יח כא) וכבר פרשתי סודו (שם כ')

"אל ארץ זבת חלב ודבש אל מקום הכנעני והחתי" - יזכיר בכאן ששה עממים ויניח השביעי אולי לא היתה ארצו זבת חלב ודבש כאלה וכן בפסוק כי ילך מלאכי לפניך (להלן כג כג) הזכיר אלה הששה ואולי הוא רמז שאלו כבשו תחלה כי הם אשר נתקבצו על יהושע ויתנם ה' בידו (יהושע ט' א' ב') ורבותינו אמרו הגרגשי פינה (ירושלמי שביעית פ"ו ה"א) ולכך לא נזכר עם הנכרתים שנאמר בהן והכחדתיו (להלן שם) וכן בכאן ירמוז אל הנלחמים שכבשו ועוד אדבר על זה בע"ה (להלן כג כה) וטעם זבת חלב ודבש כי שבח תחלה את הארץ שהיא טובה לומר שהאויר טוב ויפה לבני אדם וכל טוב ימצא בה ושהיא רחבה שיעמדו בה כל ישראל במרחב או טעם רחבה שיש בה רחבות שפלה ועמק ומישור גדולים וקטנים ואין רובה הרים וגאיות וחזר ושבח אותה שהיא ארץ מקנה שיש בה מרעה טוב והמים יפים ויגדל החלב בבהמות כי אין הבהמות בריאות וטובות ומרבות החלב רק באויר טוב ועשב רב ומים טובים ובעבור שימצא זה באחו ובמרום הרים אין הפירות שם שמנים ויפים מאד אמר כי היא עוד שמינה שפירותיה שמנים ומתוקים עד שתזוב כולה בדבש מהם והנה שבח אותה על כל טוב ה' על דגן ועל תרוש ועל יצהר ועל בני צאן ובקר וזהו צבי היא לכל הארצות (יחזקאל כ ו) וטעם אל מקום הכנעני שלא אמר אל ארץ הכנעני כאשר יאמר בשאר כל המקומות (להלן י"ז) לרמוז שיירשו אותם ויכריתום וישבו במקומם לא שיהיו יושבים בקרבם כאבותם