פתיחת התפריט הראשי

קטע:רמב"ן על ויקרא יא ב

"מכל הבהמה אשר על הארץ" - פשוטו מכל הבהמה אשר על פני כל הארץ כטעם מכל אשר בעולם ומדרשו (תו"כ פרשה ב ו) מפני שיש חיות בים ואין תורתן בסימנין הללו אלא כדגים לפיכך אמר אשר על הארץ להוציא מה שבים