קטע:רמב"ן על בראשית טו יא

"וירד העיט על הפגרים" - לאכול אותם כמנהג העופות

"וישב אותם" - נרמז לו כי יבאו העמים לבטל הקרבנות וזרע אברהם יבריחום