פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על תהלים קמ ט

מצודת דוד

"זממו אל תפק" - אל תוציא מחשבתו אל הפועל ועד עולם יהיו מחשבותיו מרוממים לבל יוכל להשיגם

"אל תתן" - לכן גם עתה אל תמלא תאות הרשע החפץ לראות ברעתי

מצודת ציון

"מאויי" - מלשון תאוה וחשק

"זממו" - מחשבתו כמו כאשר זמם (דברים יט)

"תפק" - ענין ההוצאה כמו ויפק רצון מה' (משלי ט)