קטע:מצודות על תהלים קמז יז

מצודת דוד

"לפני קרתו" - לפני הקור הבא בגזרתו מי יוכל להתקיים אם לא יתחמם מדברים המחממים

"משליך קרחו כפתים" - ר"ל מקריש כל פני המים וכאילו השליך חתיכות קרח לכסות כל רוחב המים וארכו

מצודת ציון

"קרחו" - הוא הגליד הנקפה והנקרש על פני המים בימי הקור וכן מבטן מי יצא הקרח (שם)

"כפתים" - ענין חתיכות כמו פתות אותה פתים (ויקרא ב)

"קרתו" - מלשון קור וצנה